Medezeggenschap

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Dit is in de Wet Medezeggenschap Onderwijs geregeld. De MR houdt zich bezig met alle aangelegenheden betreffende onze school. De MR kan gevraagd of ongevraagd voorstellen doen of standpunten kenbaar maken aan het schoolbestuur. Het bestuur dient soms advies te vragen aan de MR (adviesrecht) en in een aantal gevallen heeft het bestuur zelfs de instemming van de MR nodig. Dit betekent dat beslissingen pas genomen kunnen worden als de MR akkoord gaat (instemmingsrecht).

Vergaderingen

De MR vergadert gemiddeld één keer per 2 maanden. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Iedereen is welkom om een vergadering bij te wonen. Het kan voorkomen dat er vertrouwelijke zaken worden besproken in de MR. Deze worden dan achter gesloten deuren behandeld.

Verkiezingen

Een MR-lid wordt gekozen voor vier jaar. Na zo'n zittingsperiode kan het MR-lid zich herkiesbaar stellen. U kun zich als ouder ook verkiesbaar stellen voor de MR. Als deze situatie zich voordoet, wordt dit kenbaar gemaakt tijdens de jaarlijkse informatieavond aan het begin van het schooljaar. Indien u vragen heeft kunt u zich altijd wenden tot: 

  • Liza Qazi
  • Silvia Klappe
  • Alette Lemmen
  • Francisca Blokland (GMR)

GMR

Een aantal taken zijn ondergebracht in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waarin leden vanuit verschillende medezeggenschapsraden samenwerken. Ook de GMR bestaat uit ouders (de oudergeleding) en personeelsleden (de personeelsgeleding) en kan vergeleken worden met een ondernemingsraad in het bedrijfsleven. Op deze manier wordt ook zeker de stem van de ouders gehoord. In de GMR worden beleidsmatige zaken besproken op een bovenschools niveau (het gaat dus om beleid van ons bestuur, Stichting OVO). De GMR vergadert wisselend op één van de OVO-scholen.